Společenská odpovědnost

Flenexa plus s.r.o. je společensky odpovědná firma

Zavazujeme se k trvalému růstu prostřednictvím neustálých investic do vývoje produktů a výrobních metod. Společnost Flenexa plus usiluje o to, aby byla veřejností i jednotlivci vnímána jako společnost zastávající přední místo ve svém oboru.

Svých cílů chceme dosáhnout citlivým, otevřeným a čestným přístupem a usilujeme o to, aby veškeré aspekty našeho podnikání měly co nejmenší dopad na životní prostředí.

Náš přístup ke společenské odpovědnosti firem (CSR)

Společnost Flenexa plus vnímá zátěž životního prostření a snaží se jí ve své činnosti co nejvíce eliminovat. Ve své činnosti dbá na co nejlepší využití zdrojů a dbá na vznik co nejmenšího množství odpadů a efektivitu výroby. K tomu se snaží motivovat i své zaměstnance a partnery.

Společnost Flenexa plus se aktivně angažuje ve výrobě zelené energie z obnovitelných zdrojů. Sama provozuje několik elektráren využívajících obnovitelné zdroje.

Divize odpadového hospodářství společnosti se podílí na materiálovém využití odpadů a svými inovativními a výzkumnými záměry udává směr v oblasti moderního využití odpadů. V rámci odpadové divize společnost provozuje například kompostárnu pro zpracování biologického odpadu.

Flenexa plus se snaží být společensky odpovědnou firmou nejenom v enviromentální oblasti, ale i v sociální a ekonomické oblasti.